مشاهده بیشتر

دیدگاه خود را بیان کنید
ثبت نظر
دیدگاه کاربران

Penta·His Antibody, BSA-free

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اطلاعات تماس

Caspase-Glo® 3/7 Assay System

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اطلاعات تماس

Hoechst 33342, Trihydrochloride, Trihydrate

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اطلاعات تماس

Phosphatase Inhibitor Mini Tablets

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اطلاعات تماس

Protease Inhibitor Tablets

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اطلاعات تماس

Propidium Iodide (PI)

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اطلاعات تماس

vectashield® antifade mounting media with dapi

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اطلاعات تماس

Invitrogen™ CellTracker™ Deep Red Dye

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اطلاعات تماس

فلاسک T25

+

145,000 تومان